51.6870406,-4.248854299999948,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn: Rydyn ni wedi symud i www.burryportprimary.org.uk
Parc Elkington Porth Tywyn
Sir Gaerfyrddin, SA16 0AU

Ffôn:01554 833460
Ebost:admin@burryport.ysgolccc.cymru

Burry Port Community Primary School: Our website has moved to www.burryportprimary.org.uk
Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn: Rydyn ni wedi symud i www.burryportprimary.org.uk

Our Mission Statement

 

 

Datganiad Gweledigaeth

Yn Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn, yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu pawb. Rydym yn dinasyddion cyfrifol, sy'n barod i ddysgu i fod y gorau y gallwn fod, herio a chefnogi ein gilydd ar hyd y ffordd.

Nodau'r Ysgol
Nodau'r Ysgol yw:
 • Caffael a chymhwyso gwybodaeth, sgiliau ac agweddau sy'n berthnasol i'r byd digidol cyfnewidiol y maent yn byw ynddo
 • Datblygu meddyllau mentrus, ymchwiliol; datrys problemau a chyfleu syniadau a chysyniadau yn effeithiol
 • Gweithio'n greadigol, yn annibynnol ac ar y cyd
 • gwerthuso dysgu er mwyn cyflawni'r safonau uchaf posibl ar draws y cwricwlwm
 • dysgu deall rheoli a mynegi emosiynau yn briodol
 • parch a gwerthfawrogi eu hinain, pob eraill a'r amgylchedd
 • datblygu cymhelliant ac uchelgais, hunanhyder a hunan-barch uchel
 • ymestyn a herio meddwl, corff ac ysbryd i fod yn unigolion iach, hyderus
 • cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun a gwneud dewisiadau gwybodus
 • i gydnabod ein hunain fel dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru, y byd ehangach, gan gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
 • chwarae rhan weithredol yn y gymuned er mwyn paratoi disglybion ar gyfer bywyd fel oedolyn a dysgu gydol oes